Ana içeriğe atla

Tüzük

1. BÖLÜM

I. BÖLÜM – TEMEL HÜKÜMLER

 MADDE 1:

DERNEĞİN ADI ve KISA ADI
Derneğin adı, ” ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DOSTLUK DERNEĞİ” dir. Kısa adı “ÇİN İŞ-DER dir. Bundan sonra tüzükte “ÇİN İŞ-DER ” olarak geçecektir.

MADDE 2 :

 “ÇİN İŞ-DER ” MERKEZİ

“ÇİN İŞ-DER “  Genel Merkezi İstanbul ili sınırları içindedir.

Yönetim Kurulu, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye’de ve yurtdışında gerekli gördüğü zaman ve yerlerde “ÇİN İŞ-DER “  Şubelerinin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.

MADDE 3 :

 “ÇİN İŞ-DER ”  HEDEFLER VE AMAÇLAR

 1. Tarihsel bağlarımızın olduğu Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesinin dünya barışına ve her iki ülke halkına yararlar getireceğini benimsemek.
 2. Türkiye ve Çin’in zenginliklerinin ve kaynaklarının taşıdığı büyük potansiyeli ortaya çıkarmak, iki ülkenin ve insanlığın yararına değerlendirmesi için çalışmak.
 3. Tüm etkinliklerde her iki ülkenin de toprak bütünlüğünü, egemenliğini, halkların mutluluğunu, dünya barışının korunmasını, işbirliği yoluyla karşılıklı kalkınmayı hedeflemek.
 4. İki ülke halklarının yaşam koşullarını iyileştirecek ortak projeler geliştirmek, kaynakları arttırıcı, ticareti büyütücü gelişimlere destek olmak.
 5. Her iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel gelişme için, geziler, fuarlar, sergiler, iş toplantıları düzenlemek.
 6. Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik potansiyelinin, Türkiye ekonomisinin çokuluslu egemenliğine karşı kendini koruyabilmesi ve bu bağlamda Türk sanayi ve ticaretinin gelişmesi için sunduğu olanak ve fırsatlara dikkat çekmek, bunun önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak projeler geliştirmek.
 7. Türkiye’de ve Çin’de Türk-Çin ortak yatırımlarını özendirerek ve destekleyerek istihdamın arttırılması için çalışmak.
 8. “ÇİN İŞ-DER ” üyesi kişi ve kuruluşların, dostluk ilişkilerini ve geleneklerini zedeleyen tutum ve davranışlara karşı kamuoyunu aydınlatan ve eğiten bir tutumla davranmasını sağlamak.

MADDE 4: 

DERNEK TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR VE BUNLARIN BİÇİMLERİ

Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen ve benzeri konularda çalışır:

 1. Üyeler ’in tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, Türkiye’de “ÇİN İŞ-DER“in geliştirme ve destekleme çalışmaları konusunda bilgilenmesini sağlar;
 2. Yeni asil üyeler alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar;
 3. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar ile her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler; amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve projeler yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yapar;
 4. İki ülke arasında öğrenci değişim programları oluşturur; öğrencilerin barınma, beslenme, eğitim vb. gereksinimlerinin karşılanması için gerekli burs, kredi ve bağışların sağlanması için çalışır ve bunları kabul eder;
 5. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar;
 6. Üyelerin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için toplumsal etkinliklerde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir;
 7. Amaç ve hizmet konuları için gerekli çalışma ve eğitim tesisleri ile sosyal tesisler açabilir, taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir;
 8. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir;
 9. Mevzuat gereği alınması gereken izinlere sahip olmak kaydıyla uluslararası faaliyetlerde bulunabilir ve amacına uygun organizasyonlara üye olabilir.
 10. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar;
 11. Amacına uygun çalışmalar yapmak üzere iktisadi işletme açabilir, şirket oluşturabilir, işletebilir, işletmek üzere devredebilir;
 12. Amaç ve çalışmalarına uygun olarak yurt içi ve yurt dışından ilgili mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım alabilir.

MADDE 5:

DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları en son sayfada belirtilmiştir.

MADDE 6:

 DERNEK AMBLEMİ

Derneğin amblemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

2. BÖLÜM

II. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 7:

ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

7.1)     “ÇİN İŞ-DER ” çalışmalarına destek olacak niteliklere sahip gerçek  kişi ya da bu niteliklere sahip kurumların temsilcisi gerçek kişi olmak,

7.2)    Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7.3)    Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,

7.4)   Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun (4.) ve (16.) maddeleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,

7.5)   Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

7.6)      En az üç Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak,

7.7)      Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek,

7.8)      “ÇİN İŞ-DER”  hedef ve amaçlarını uygulamada benimsemiş ve olmak.

MADDE 8:

 ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

8.1)      ASIL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu konumunu sürdürmek ilkelerini içerir.

8.2)     ONURSAL ÜYE: Türkiye’de  “ÇİN İŞ-DER” e ilişkin girişim ve çalışmalara, Dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük katkıları  olan ya da olabilecek gerçek kişiler arasından ve Yönetim Kurulu onayı ile seçilen fahri nitelikteki üyeliktir.

Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.

MADDE 9:

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ

A.1)   Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve Tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç Dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup Dernek Yönetim Kurulu’na sunarlar,

A.2) Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruyu alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

A.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri ”ne kimliği işlenir ve “Üye Kimlik Belgesi” verilir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

 

 1. ONURSAL ÜYELİĞE GİRİŞ

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan kişilerin başvurusu halinde Yönetim Kurulu adı geçen niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp  başvuru sahibine yazı ile bildirir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 10:

 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.

10.1) Üyenin Ölümü:

Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.

10.2) Üyelikten Ayrılma:

Üyelik, bir üyenin üyelikten ayrılma dileğini 6 ay öncesinden yazılı olarak bildirmesi ile sona erer. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma dönemlerinin tüm ödentileri alınır.

10.3) Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

10.3.1) Özürsüz olarak üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek;

10.3.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak;

10.3.3) Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak;

10.3.4) Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak;

10.3.5) Tüm ödentilerini ödemedikleri için gerekli sözlü ve yazılı ikazlar yapıldıktan sonraki ilk olağan Genel Kurul toplantısına dek yükümlülüklerini yerine getirmeyip, dolayısıyla bu Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek;

10.3.6) Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.

 

MADDE 11:

 ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapıp, üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

3. BÖLÜM

III. BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

 MADDE 12:

 ORGANLAR

Derneğin üçü zorunlu, ikisi  isteğe bağlı toplam beş organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Daha sonra Genel Kurul tarafından gerekli görülen başka organlar da kurulabilir.

Zorunlu Organlar:

12.1) Genel Kurul

12.2) Yönetim Kurulu

12.3) Denetleme Kurulu

12.4) Danışma Kurulu

12.5) Disiplin Kurulu

Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu gerekli çalışmalar yapmak için çeşitli komisyonlar oluşturabilir.

 MADDE 13:

 GENEL KURUL

Genel Kurul her üç yılda bir olağan olarak Kasım ayında toplanır ve o yıla ait aidatlarını ödemiş üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

 

MADDE 14:

 GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

14.1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

14.2) Genel Kurul’a katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul’da yayınlanan gazetelerin birinde duyurularak toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum Derneğin bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığına bildirilerek Genel Kurul’a katılacak üyeler çizelgesi eklenir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

14.3) İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamından  aşağı olamaz.

14.4) Toplantı çoğunluk sağlanmaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde, en az on beş (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur ve durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek, Genel Kurul’a katılacak üyeler listesi eklenir. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

14.5) Genel Kurul toplantısı bir kereden çok ertelenemez.

MADDE 15:

 GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

15.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi” ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı alarak toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurul’a katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurul’u yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

15.3) Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda bir (1/10)’i tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

15.4) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5) Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

MADDE 16:

 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

16.1) Dernek üye sayısının beşte bir (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

16.2) Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

16.3) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı,

16.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

MADDE 17:

 GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Derneğin en üst karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Türkiye Cumhuriyeti  yasaları ile Tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

17.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3) Çalışma dönemi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

17.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini aklamak,

17.5) Tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.6) Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak,

17.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,

17.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.9) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

17.10) Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.11) Yasalarda ya da Tüzükte Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 18:

YÖNETİM KURULU

18.1) Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş YEDİ  (7) asil ve BEŞ (5) yedek üyeden oluşur. Üç yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı genel kurul toplantısını takiben başlar.

Derneğin Genel Kurul tarafından yetkilendirilen yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir.

18.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 19:

YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA  İLKELERİ

Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi (7) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Yönetim Kurulu Başkanı, dört Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçilerek görev bölümü yapılır.

Genel Sekreter, Sayman ve sözcüler Yönetim Kurulu üyeleri dışından da seçilebilir.

19.2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Merkez’de olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

19.3) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı beş (5) olup, kararlar çoğunlukla alınır.

19.4) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine ve yine Yönetim Kurulu Başkanı’nın diğer Yönetim Kurulu üyelerine de danışarak saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Toplantı tarihleri, gündemler ve Yönetim Kurulu kararları Genel Sekreter tarafından tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

MADDE 20:

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

20.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve işbu Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

20.2) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

20.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yılık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini  onaylamak,

20.4) Geçmiş çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini onaylamak,

20.5) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve ilçe kaymakamlığına duyurmak,

20.6) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve öneri ile dilekleri hakkında karar vermek,

20.7) Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılınmasında kullanmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurul’un onayına sunmak,

20.8) Tüzüğün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin azalması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,

20.9) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

20.10) Geçmiş çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

20.11) Yasalarda ya da Tüzükte Yönetim Kurulu’nca yapılacağı belirtilen görevleri yerine getirmek.

MADDE 21:

DENETLEME KURULU

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

21.1) Denetleme Kurulu, Genel Kurul’da açık oyla üç yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

21.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

21.3) Denetleme Kurulu en az üç (3) ayda bir kez Merkez’de toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki(2)’dir.

21.4) Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçmiş çalışma dönemi raporu ile bilanço gelir ve gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 22:

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun önereceği ÇİN İŞ-DER’ in geliştirilmesine çok belirgin katkıları olmuş ya da olabilecek Dernek üyesi bulunan ya da bulunmayan gerçek kişiler arasından Genel Kurul’ca üç yıllık süre için seçilmiş 12  kişiden oluşur. Bu sayı gereğe göre her Genel Kurulda Yönetim Kurulunun teklifine göre değiştirilebilir.

Danışma Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanabilir.

Danışma Kurulu, kendi içinden seçtiği Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

 MADDE 23:

 DANIŞMA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve program hazırlamak, Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,

23.2) Derneğin kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,

23.3) Dernek çalışmaları ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek,

23.4) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

MADDE 24:

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu, beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden müteşekkil olmak üzere Genel Kurul’ca üç (3) yıl için seçilir.

Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı seçer. Disiplin Kurulu en az üç (3) ayda bir (1) kez  Merkez’de önceden kararlaştırılacak gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Disiplin Kurulu asgari üç (3) üye ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır.

Bu Kurulun görevi:

 1. a) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülür ise Derneğe başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, öneri niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
 2. b) Tüzüğün 10.maddesi uyarınca “Üyelikten Çıkarılma” konuları hakkında karar alıp, Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak ve Üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.

MADDE 25:

ORTAK HÜKÜMLER

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan üye ayrıldığında, sırasıyla yedek üyelere görev çağrısı yapılır.

Sıraya göre göreve gelen yedek üye, görevinden istifa ettiği takdirde, kendisinden sonra gelen üyeye çağrı yapılır.

MADDE 26:

UZMAN DANIŞMANLAR

Dernek amaç ve hizmet konularına yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda Danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlar Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda Yönetim ve Denetleme Kurullarına danışmanlık yaparlar.

4. BÖLÜM

IV. BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

MADDE 27:

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

MADDE 28:

DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

28.1) Giriş ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş ödentisi Genel Kurul’un uyarlama yetkisi saklı olmak ve 01.01.2009’dan itibaren geçerli olmak kaydı ile 1.000.- YTL’dir. Giriş ödentisinin ödenme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

28.2) Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup, 01.01.2009’dan itibaren geçerli olmak kaydı ile 600.- YTL’dir. Yıllık Ödentinin ödeme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

28.3) İktisadi işletme gelirleri,

28.4) Yurt içi ve yurt dışı bağış ve yardımlar,

28.5) Eğitim ve çalışma faaliyetleri ile sosyal tesis işletme gelirleri,

28.6) 2960 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre elde edilecek gelirler,

28.7) Dernek amacına uygun olarak yapılacak her türlü faaliyet gelirleri,

28.8) Diğer gelirler.

MADDE 29:

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

29.1) Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında Yıllık Ödentinin tamamı Şubat ayında alınır. Yönetim Kurulu, ödentinin güncelleştirilmesinde yetkilidir.

Yönetim Kurulu, ödenmesi gereken Yıllık Ödentinin ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.

29.2) Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliğine uygun düzenlenmiş alındı belgesi ile tahsil edilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. Dernek gelirleri bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

29.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

29.4) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve Harcama Belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır.

MADDE 30:

 DEFTERLER

Dernek için aşağıda gösterilen noterden onaylı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

30.1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

30.2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

30.3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

30.4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

30.5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

30.6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

30.1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

30.2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 31:

 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

MADDE 32:

DERNEĞİN BORÇLANMASI USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

5. BÖLÜM

V. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

MADDE 33:

 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük, Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda Tüzük değişikliği görüşülemez.

 MADDE 34:

 DERNEĞİN DAĞITILMASI

Dernek özellikle dağıtma için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte iki (2/3) hazır bulunacağı olağanüstü Genel Kurul’da toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu kararı ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde ilçe kaymakamlığına bildirilir. Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE 35:

 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

İşbu Tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.